Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc ba khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 thuộc tỉnh Bắc Giang

Đăng lúc: Thứ hai - 29/05/2017 11:54
Ngày 28/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách 20176 thôn đặc biệt khó khăn, 1935 xã khu vực III, 2018 xã khu vực II và 1313 xã khu vực I của 51 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, bãi bỏ các Quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 và 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 và 73/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Theo Quyết định, tỉnh Bắc Giang có 58 xã thuộc khu vực I, 90 xã thuộc khu vực II và 40 xã thuộc khu vực III. Trong đó, toàn tỉnh có 407 thôn đặc biệt khó khăn, cụ thể: 99 thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, 308 thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực III. Sau đây đây là danh sách chi tiết.

DANH SÁCH CÁC XÃ THUỘC BA KHU VỰC DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH BẮC GIANG

Huyện Hiệp Hòa, thuộc khu vực II gồm các xã: Thanh Vân, Thái Sơn, Ngọc Sơn, Lương Phong, Hoàng Vân, Hoàng Thanh, Hoàng An, Hòa Sơn, Đồng Tân và Danh Thắng. Thuộc khu vực I gồm các xã: Hùng Sơn và Đức Thắng.

Huyện Lạng Giang, thuộc khu vực II gồm các xã: Yên Mỹ, Xuân Hương, Tân Thanh, Nghĩa Hưng, Mỹ Hà, Hương Sơn (07 thôn ĐBKK), Dương Đức và Đại Lâm. Thuộc khu vực I gồm các xã: Xương Lâm, Tiên Lục, Thái Đào, Tân Thịnh, Tân Hưng, Tân Dĩnh, Quang Thịnh, Phi Mô, Nghĩa Hoà, Mỹ Thái, Hương Lạc, Đào Mỹ và An Hà.

Huyện Lục Nam, thuộc khu vực III gồm các xã: Vô Tranh (11 thôn ĐBKK), Trường Sơn (14 thôn ĐBKK), Trường Giang (05 thôn ĐBKK), Lục Sơn (16 thôn ĐBKK) và Bình Sơn (18 thôn ĐBKK). Thuộc khu vực II gồm các xã: Yên Sơn, Vũ Xá, Tiên Nha, Tam Dị (04 thôn ĐBKK), Nghĩa Phương (06 thôn ĐBKK), Lan Mầu, Khám Lạng, Huyền Sơn, Đông Phú (01 thôn ĐBKK), Đan Hội, Cương Sơn, Chu Điện, Cẩm Lý, Bảo Sơn (05 thôn ĐBKK), Bảo Đài, Bắc Lũng và Thị trấn Lục Nam. Thuộc khu vực I gồm các xã: Tiên Hưng, Thanh Lâm, Phương Sơn, Đông Hưng và Thị trấn Đồi Ngô.

Huyện Lục Ngạn, thuộc khu vực III gồm các xã: Tân Sơn (10 thôn ĐBKK), Tân Lập (10 thôn ĐBKK), Sơn Hải (05 thôn ĐBKK), Sa Lý (06 thôn ĐBKK), Phú Nhuận (12 thôn ĐBKK), Phong Vân (08 thôn ĐBKK), Phong Minh (04 thôn ĐBKK), Kim Sơn (05 thôn ĐBKK), Hộ Đáp (10 thôn ĐBKK), Đèo Gia (07 thôn ĐBKK) và Cấm Sơn (07 thôn ĐBKK). Thuộc khu vực II gồm các xã: Thanh Hải (04 thôn ĐBKK), Tân Quang, Tân Mộc (04 thôn ĐBKK), Tân Hoa (05 thôn ĐBKK), Phì Điền, Nam Dương, Kiên Thành (04 thôn ĐBKK), Kiên Lao (04 thôn ĐBKK), Giáp Sơn (05 thôn ĐBKK), Đồng Cốc, Biên Sơn (07 thôn ĐBKK) và Biển Động (02 thôn ĐBKK). Thuộc khu vực I gồm các xã: Trù Hựu, Quý Sơn, Phượng Sơn, Nghĩa Hồ, Mỹ An, Hồng Giang và Thị Trấn Chũ.

Huyện Sơn Động, thuộc khu vực III gồm các xã: Yên Định (05 thôn ĐBKK), Vĩnh Khương (07 thôn ĐBKK), Vân Sơn (06 thôn ĐBKK), Tuấn Mậu (07 thôn ĐBKK), Thanh Luận (04 thôn ĐBKK), Thạch Sơn (03 thôn ĐBKK), Quế Sơn (12 thôn ĐBKK), Phúc Thắng (06 thôn ĐBKK), Long Sơn (05 thôn ĐBKK), Lệ Viễn (09 thôn ĐBKK), Hữu Sản (06 thôn ĐBKK), Giáo Liêm (06 thôn ĐBKK), Dương Hưu (12 thôn ĐBKK), Chiên Sơn (05 thôn ĐBKK), Cẩm Đàn (05 thôn ĐBKK), Bồng Am (02 thôn ĐBKK), An Lập (08 thôn ĐBKK), An lạc (12 thôn ĐBKK) và An Bá (06 thôn ĐBKK). Thuộc khu vực II gồm các xã: Tuấn Đạo (06 thôn ĐBKK), An Châu (05 thôn ĐBKK), Thị trấn Thanh Sơn (05 thôn ĐBKK) và Thị trấn An Châu (03 thôn ĐBKK).

Huyện Tân Yên, thuộc khu vực II gồm các xã: Tân Trung, Nhã Nam, Ngọc Vân, Ngọc Châu, Liên Chung, Lan Giới và Hợp Đức. Thuộc khu vực I gồm các xã: Việt Ngọc, Việt Lập, Song Vân, Quế Nham, Quang Tiến, Phúc Sơn, Phúc Hòa, Ngọc Thiện, Ngọc Lý, Liên Sơn, Lam cốt, Đại Hóa, Cao Xá, Cao Thượng, An Dương, Thị trấn Nhã Nam và Thị trấn Cao Thượng.

Thành phố Bắc Giang, thuộc khu vực I gồm các xã: Đồng Sơn và Dĩnh Trì.

Huyện Việt Yên, thuộc khu vực II gồm các xã: Trung Sơn, Tiên Sơn và Minh Đức. Thuộc khu vực I gồm các xã: Vân trung, Thượng lan và Nghĩa Trung.

Huyện Yên Dũng, thuộc khu vực II gồm các xã: Yên Lư, Xuân Phú, Trí Yên, Tiền Phong, Thắng Cuơng, Tân Liễu, Quỳnh Sơn, Nội Hoàng, Nham Sơn, Lão Hộ, Lãng Sơn, Hương Gián, Đức Giang, Đồng Việt, Cảnh Thuỵ và Thị trấn Tân Dân. Thuộc khu vực I gồm các xã: Tư Mại, Tiến Dũng, Tân An, Đồng Phúc và Thị trấn Neo.

Huyện Yên Thế, thuộc khu vực III gồm các xã: Tiến Thắng (06 thôn ĐBKK), Đồng Vương (07 thôn ĐBKK), Đồng Tiến (06 thôn ĐBKK), Đồng Hưu (07 thôn ĐBKK) và Canh Nậu (08 thôn ĐBKK). Thuộc khu vực II gồm các xã: Xuân Lương (09 thôn ĐBKK), Tân Sỏi, Tân Hiệp (01 thôn ĐBKK), Tam Tiến (03 thôn ĐBKK), Tam Hiệp (03 thôn ĐBKK), Phồn Xương, Hương Vĩ, Hồng Kỳ (04 thôn ĐBKK), Đồng Tâm, Đông Sơn (02 thôn ĐBKK), Đồng Lạc, Đồng Kỳ và Thị trấn cầu Gồ. Thuộc khu vực I gồm các xã: Bố Hạ, An Thượng và Thị trấn Bố Hạ.
 
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH BẮC GIANG

Huyện Sơn Động
Xã An Bá: Thôn An Bá, Thôn Lái, Thôn Hai, Thôn Vá, Thôn Đồng Dầu và Thôn Đồng Tàn.
Xã Lệ Viễn: Thôn Thanh Trà, Thôn Tu Nim, Thôn Thia, Thôn Nà Phai, Thôn Nà Cái, Thôn Lọ, Thôn Cướm, Thôn Lạnh và Thôn Mo Luông.
Xã Vĩnh Khương: Thôn Luông, Thôn Doan, Thôn Đặng, Thôn Ao Bồng, Thôn Đồng Mặn, Thôn Hắng và Thôn Đồng Tang.
Xã Vân Sơn: Thôn Nà Hin, Thôn Gà, Thôn Khe Ang, Thôn Khả, Thôn Nà Vàng và Thôn Nà Tèng.
Xã Hữu Sản: Thôn Sản 1, Thôn Sản 2, Thôn Sản 3, Thôn Dần 1, Thôn Dần 2 và Thôn Dần 3.
Xã An Lạc: Thôn Nà Trắng, Thôn Cò Nooc, Thôn Mới, Thôn Biểng, Thôn Nà Ó, Thôn Đồng Bây, Thôn Thác, Thôn Đồng Bài, Thôn Đồng Khao, Thôn Đồng Dương, Thôn Rõng và Thôn Đương Lội.
Xã Dương Hưu: Thôn Mục, Thôn Lốc, Thôn Mùng, Thôn Thoi, Thôn Bán, Thôn Khe Khuôi, Thôn Rạng Đông, Thôn Đại Dương, Thôn Đồng Mạ, Thôn Đồng Làng, Thôn Thán và Thôn Đồng Riễu.
Xã Thanh Luận: Thôn Ròn, Thôn Náng, Thôn Gà và Thôn Đông Hà.
Xã Tuấn Mậu: Thôn Đồng Thông, Thôn Tân Lập, Thôn Mậu, Thôn Thanh An, Thôn Thanh Chung, Thôn Bài và Thôn Tân Thanh.
Xã Cẩm Đàn: Thôn Gốc Gạo, Thôn Đồng Bưa, Thôn Răng, Thôn Ao Giang và Thôn Rộc Nẩy.
Xã Giáo Liêm: Thôn Đá cối, Thôn Rèm, Thôn Đồng Cún, Thôn Đồng Đông, Thôn Việt Ngoài và Thôn Việt Trong.
Xã Chiên Sơn: Thôn Tân Quang, Thôn Chiên, Thôn Đồng Bang, Thôn Khuân Ngoát và Thôn Đồng Chanh.
Xã Quế Sơn: Thôn Rọp, Thôn óm, Thôn Khuân cầu 1, Thôn Khuân cầu 2, Thôn Ghè, Thôn Gốc Lâm, Thôn Mìn, Thôn Sỏi, Thôn Khâm Khang, Thôn Nà Làng, Thôn Đồng Cày và Thôn Khuân Hoàng.
Xã Phúc Thắng: Thôn Thước 1, Thôn Thước 2, Thôn Hấu 2, Thôn Đồng Mương, Thôn Hấu 1 và Thôn Mới.
Xã Thạch Sơn: Thôn Đồng Băm, Thôn Đồng Cao và Thôn Non Tá.
Xã Yên Định: Thôn Tiên Lý, Thôn Đồng Chu, Thôn Nhân Định, Thôn Khe Táu và Thôn Đồng Hả.
Xã Long Sơn: Thôn Tàu, Thôn Thượng, Thôn Điệu, Thôn Bản Bầu và Thôn Đồng Chòi.
Xã An Lập: Thôn Han 1, Thôn Han 2, Thôn Mặn, Thôn Chào, Thôn Chao, Thôn Chẽ, Thôn Hiệp và Thôn Reo.
Xã Bồng Am: Thôn Nam Bồng và Thôn Mùng.
Thị trấn Thanh Sơn: Thôn Néo, Thôn Đồng Giang, Thôn Đồng Thanh, Thôn Nòn và Thôn Đồng Rì.
Xã An Châu: Thôn Lừa, Thôn Phe, Thôn Ké, Thôn Mỏ và Thôn Hạ 1.
Xã Tuấn Đạo: Thôn Tuấn Sơn, Thôn Bảo Tuấn, Thôn Đồng Mé, Thôn Đồng Sim, Thôn Đào Tuấn và Thôn Lãn Chè.
Thị trấn An Châu: Khu 6, Khu Đình và Khu Cại.

Huyện Lục Ngạn
Xã Kim Sơn: Thôn Tân Lập, Thôn Tân Thành, Thôn Đồng Đèo, Thôn Đồng Láy và Thôn Đồng Rãng.
Xã Sơn Hải: Thôn Cầu Sắt, Thôn Cổ Vài, Thôn Tam Chẽ, Thôn Đấp và Thôn Đồng Mậm.
Xã Cấm Sơn: Thôn Chàm Khon, Thôn Cấm, Thôn Ao Vương, Thôn Mới, Thôn Bả, Thôn Hoạ và Thôn Bến.
Xã Đèo Gia: Thôn Cống Luộc, Thôn Đèo Gia, Thôn Đồng Bụt, Thôn Xạ To, Thôn Xạ Nhỏ, Thôn Thung và Thôn Ruồng.
Xã Phong Vân: Thôn Rì, Thôn Niêng, Thôn Cống Lầu, Thôn Chả, Thôn Suối Chạc, Thôn Vựa Ngoài, Thôn Vựa Trong và Thôn Cầu Nhạc.
Xã Tân Sơn: Thôn Bắc Hoa, Thôn Đồng Dau, Thôn Hóa, Thôn Khuôn Kén, Thôn Khuôn Phải, Thôn Khuôn Tỏ, Thôn Mòng A, Thôn Mòng B, Thôn Man và Thôn Thác Lười.
Xã Sa Lý: Thôn Cây Lâm, Thôn Đồn, Thôn Xé, Thôn Đảng, Thôn Rãng ngoài và Thôn Rãng Trong
Xã Phong Minh: Thôn Cả, Thôn Giàng, Thôn Nũn và Thôn Na Lang.
Xã Hộ Đáp: Thôn Đồng Chùa, Thôn Đồng Phai, Thôn Héo B, Thôn Khuân Nghiều, Thôn Cái Cặn 2, Thôn Cái Cặn 1, Thôn Đèo Trang, Thôn Héo A, Thôn Khuân Lang và Thôn Na Hem.
Xã Phú Nhuận: Thôn Vồng, Thôn Hồ, Thôn Hợp Thành, Thôn Quéo, Thôn Thuận B và Thôn Vách, Thôn Gạo, Thôn Thích, Thôn Ván A, Thôn Ván B, Thôn Khuôn và Thôn Hòa Thanh.
Xã Tân Lập: Thôn Đồng Con 1, Thôn Đồng Con 2, Thôn Đồng Láy, Thôn Hoà Trong và Thôn Đồng Tâm, Thôn Tân Thịnh, Thôn Hoà Ngoài, Thôn Luồng, Thôn Tân Bình và Thôn Cà Phê.
Xã Kiên Lao: Thôn Hà, Thôn An Toàn, Thôn Giữa và Thôn Khuôn Thần.
Xã Tân Mộc: Thôn Tân Thành, Thôn Hoa Quàng, Thôn Đồng Còng và Thôn Đồng lá.
Xã Biên Sơn: Thôn Quán Cà, Thôn Trại Lửa, Thôn Đồng Nen, Thôn Na Đằm, Thôn Bấu, Thôn Dọc Song và Thôn Khuân cầu.
Xã Giáp Sơn: Thôn Vành Dây, Thôn Chão Mới, Thôn Núi Leu, Thôn Thái Hòa và Thôn Dọc Mùng.
Xã Tân Hoa: Thôn Phật Trì, Thôn Khuôn Lương, Thôn Xóm Cũ, Thôn Cầu Sài và Thôn Vặt Ngoài.
Xã Kiên Thành: Thôn Cai Lé, Thôn Cầu, Thôn Đèo Cạn và Thôn Bản Mùi.
Xã Biển Động: Thôn Khuyên và Thôn Quéo.
Xã Thanh Hải: Thôn Khuân Rẽo, Thôn Vàng 2, Thôn Lòng Hồ và Thôn Khuân Yên.

Huyện Lục Nam
Xã Lục Sơn: Thôn Bãi Đá, Thôn Hồng, Thôn Trại Cao, Thôn Khe Nghè, Thôn Vĩnh Tân, Thôn Đèo Quạt, Thôn Rừng Long, Thôn Hổ Lao 3, Thôn Hổ Lao 4, Thôn Đồng Vànhl, Thôn Đồng Vành 2, Thôn Gốc Dè, Thôn Đám Trì, Thôn Văn Non, Thôn Chồi 2 và Thôn Thọ Sơn.
Xã Bình Sơn: Thôn Đồng Hiệu, Thôn Bãi Đá, Thôn Bãi Dạn, Thôn Cống Thuận, Thôn Xóm Làng, Thôn Cầu Bình, Thôn Đồng Bản, Thôn Bình Giang, Thôn Đồng Xung, Thôn Non Thần, Thôn Đồng Giàng, Thôn Bãi Cả, Thôn Đồng Đinh, Thôn Tân Mộc, Thôn Tân Bình, Thôn Suối Màn, Thôn Nghè Mản và Thôn Đá Húc.
Xã Trường Sơn: Thôn Khe Sâu, Thôn Nhân Lý, Thôn Thôn Chẽ, Thôn Điếm Rén, Thôn Đồng, Thôn Chẳm, Thôn Múc, Thôn Khuân Liêng, Thôn Tân Thành, Thôn Trại ổi, Thôn Cầu Gỗ, Bản Vua Bà, Thôn Mới và Thôn Lầm.
Xã Vô Tranh: Thôn Đồng Mạ, Thôn Mỏ Sẻ, Thôn Đồng Mận, Thôn Đồng Quần, Thôn Quảng Hái Hồ, Thôn Trại Lán, Thôn Thôn Ry, Thôn Ao Sen, Thôn Trại Găng, Thôn Bắc Máng và Thôn Tranh.
Xã Trường Giang: Thôn Tòng Lệnh 1, Thôn Tòng Lệnh 2, Thôn Tòng Lệnh 3, Thôn An Phúc và Thôn Đồng Chè.
Xã Nghĩa Phương: Thôn Cổng Xanh, Thôn Đồng Man, Thôn Mưcmg Làng, Thôn Bãi ô, Thôn Hố Nước và Thôn Hố Sâu.
Xã Đông Phú: Thôn Hố Nứa.
Xã Tam Dị: Thôn Hòn Ngọc, Thôn Trại Trầm, Thôn Bãi Lời và Thôn Hố Giẻ.
Xã Bảo Sơn: Thôn Quất Sơn, Thôn Hồ Sơn 1, Thôn Đồng cống, Thôn Đoái và Thôn Hồ Lương.

Huyện Yên Thế
Xã Đồng Hưu: Thôn Trại Mói, Thôn Suối Dọc, Thôn Trại Tre, Thôn Đèo Sặt, Thôn Ao Gáo, Thôn Trại Vanh và Thôn Mỏ Hương.
Xã Tiến Thắng: Thôn Đồng Cờ, Thôn Rừng Chiềng, Thôn Song Sơn, Thôn Tiến Trung, Thôn Tiến Bộ và Thôn Hố Luồng.
Xã Canh Nậu: Bản Khuôn Đống, Bản Đống Cao, Bản Nà Táng, Bản Còn Trang, Bản Trại Sông, Bản Gốc Dổi, Bản Dốc Đơ và Bản Lò Than.
Xã Đồng Tiến: Bản Trại Hạ, Bản Đồng An, Bản Cây Thị, Bản Khe Ngọn, Bản Gốc Bòng và Bản Cây vối.
Xã Đồng Vương: Bản Đồng Vương, Bản La Xa, Bản La Lanh, Bản Đồng Đảng, Bản Bình Minh, Bản Trại Tre và Bản Trại Mía.
Xã Đông Sơn: Thôn Hố Dích và Thôn Ao Cạn.
Xã Xuân Lương: Bản Tam Kha, Bản Làng Trên, Bản Đồng Gia, Bản Cầu Nhãn, Bản Đồng Gián, Bản Nghè, Bản Ven, Bản Thượng Đồng và Bản Xoan.
Xã Hồng Kỳ: Thôn Cầu Tư, Thôn Làng Ba, Thôn Trại Hồng Nam và Thôn Trại Sáu.
Xã Tam Hiệp: Bản Hom, Bản Đồng Chủ và Bản Thép.
Xã Tam Tiến: Bản Hố Tre, Bản Hố Vàng và Bản Núi Bà.
Xã Tân Hiệp: Thôn Đồng Bông.

Huyện Lạng Giang
Xã Hương Sơn: Thôn Hường 6, Thôn Đồng Khuân, Thôn Khuân Giàn, Thôn Đồng ú, Thôn Cần Cốc, Thôn Hèo B và Thôn Hố Cao.
 
Xem chi tiết Quyết định 582/QĐ-TTg tại đây.
Lưu ý: Phần danh mục tỉnh Bắc Giang từ trang 363 đến trang 384.Tác giả bài viết: BBT.tts
Nguồn tin: Sở GD-ĐT Bắc Giang
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Thống kê

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 4162
  • Tháng hiện tại: 102194
  • Tổng lượt truy cập: 12796871
Facebook Messenger