Nội quy tiếp công dân của trường THPT Lạng Giang số 2

Đăng lúc: Thứ tư - 25/03/2020 12:13

SỞ GD VÀ ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 80/QĐ-THPTLG2                            Lạng Giang, ngày 23 tháng  3  năm 2020
 
                                                                 QUYẾT ĐỊNH
                                                 Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân
                                        HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 2
   Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; Luật tố cáo ngày 16/12/2018;  Luật Tiếp công dân ngày 25/ 11/ 2013, Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018;
  Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiếp công dân;
 Căn cứ Thông tư  số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình tiếp công dân;
Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

                                                                  QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy tiếp công dân của trường THPT Lạng Giang số 2, tỉnh Bắc Giang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
 Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT Bắc Giang (để b/c);
- Các Đoàn thể;
- Các tổ chuyên môn, văn phòng;
- BĐDCMHS;
- Website Trường THPT Lạng Giang số 2;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG


(đã ký)


Trịnh Thu Huyền
 
 

                                                NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:80/QĐ-THPTHS ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường THPT Lạng Giang số 2)
 
 Điều 1. Những quy định chung.
1. Bộ phận tiếp công dân có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại  Phòng tiếp công dân của Nhà trường (phòng Công đoàn - khu Hiệu bộ trường THPT Lạng Giang số 2).
2. Mục đích của việc tiếp công dân:
Tiếp nhận những phản ánh, thông tin, kiến nghị, những vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về Giáo dục và Đào tạo;
Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo về những vi phạm trong chấp hành chính sách, pháp luật về Giáo dục và Đào tạo và những vấn đề trong hoạt động của Nhà trường, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;
Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định.
Điều 2. Đối với công dân
1. Trang phục phải chỉnh tề, xuất trình giấy tờ tùy thân như (giấy CMND, giấy mời, giấy hẹn hoặc giấy tờ tùy thân khác do cơ quan nhà nước cấp). Nếu công dân không trực tiếp đến thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật, những người này phải có giấy ủy quyền, có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Thực hiện đầy đủ theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân và nhân viên bảo vệ, không được tự ý đi lại trong trụ sở làm việc của nhà trường.
3. Trình bày trung thực, khách quan, chính xác, ngắn gọn những nội dung trao đổi, góp ý, phản ánh hoặc khiếu nại, tố cáo.
4. Ký xác nhận nội dung đơn trình bày.
5. Có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, chứng cứ có liên quan khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của cán bộ tiếp công dân.
6. Không được lợi dụng khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự nơi tiếp công dân, không vu cáo, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự cơ quan Nhà nước, người thi hành công vụ; không mang các chất dễ cháy, nổ, chất độc, hung khí, khẩu hiệu, băng rôn vào nơi tiếp công dân.
7. Không tự ý quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa được sự đồng ý của cán bộ tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân.
8. Trường hợp có nhiều người đến nơi tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo hoặc phản ánh, kiến nghị cùng một nội dung thì phải cử đại diện để trình bày với cán bộ tiếp dân.
9. Được hướng dẫn, giải thích, trả lời về những nội dung đã trình bày.
10. Được quyền khiếu nại, tố cáo với thủ trưởng của người tiếp công dân nếu họ có những việc làm sai trái, cản trở, phiền hà, sách nhiễu trong khi làm nhiệm vụ.
11. Đối với trường hợp tố cáo, được yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ người tố cáo.
12. Rời địa điểm tiếp công dân khi hết thời gian làm việc.
Điều 3. Đối với cán bộ tiếp công dân
1. Trang phục chỉnh tề, đeo thẻ công chức, viên chức theo quy định.
2. Yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền), hướng dẫn công dân viết đơn theo quy định của pháp luật hoặc trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung khiếu nại, tố cáo hoặc phản ánh, kiến nghị.
3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
4. Ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung công dân trình bày vào sổ tiếp công dân.
5. Giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, kết luận, quyết định và các văn bản được giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.
6. Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử  lý, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
7. Giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích, các thông tin của người tố cáo theo quy định.
8. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
9. Nghiêm cấm việc cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu đối với công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
 Điều 4. Các trường hợp từ chối tiếp công dân
 1. Công dân không mang theo giấy tờ tùy thân;
 1. Công dân khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp giải thích, hướng dẫn nhiều lần nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.
 2. Công dân có hành vi đe dọa, xúc  phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ; có hành vi cản trở các hoạt động bình thường của phòng tiếp công dân, của người thi hành công vụ.
 3. Công dân trong tình trạng say do dùng chất kích thích, có dấu hiệu bị bệnh tâm thần mất khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi.
Điều 5. Lịch tiếp công dân.
 1. Lãnh đạo nhà trường tiếp công dân định kỳ vào thứ 2 tuần đầu của tháng. Nếu trùng ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện tiếp công dân vào ngày làm việc ngay sau đó.
 2. Nhân viên văn phòng (đc Nguyễn Thùy Dương) tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).
 3. Thời gian tiếp công dân:
         +  Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ;
         +  Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.
                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                                              Trịnh Thu Huyền

  


Nguồn tin: Ban giám hiệu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Mới nhất


Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Thống kê

 • Đang truy cập: 33
 • Hôm nay: 3262
 • Tháng hiện tại: 200305
 • Tổng lượt truy cập: 15096778
Facebook Messenger