Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Bắc Giang – Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác”

Đăng lúc: Thứ bảy - 25/10/2014 08:36
Thực hiện kế hoạch số 87 – KH/HU, ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Huyện ủy Lạng Giang kế hoạch Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Bắc Giang – Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác”. Thực hiện kế hoạch số 828/HK-SGD&ĐT, ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Giang kế hoạch Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Bắc Giang – Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác”. Trường THPT Lạng Giang số 2 xây dựng kế hoạch triển khai như sau:
SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 2
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 58/KH-THPT LG2 Lạng Giang, ngày 24 tháng 8 năm 2014
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi tìm hiểu
“Bác Hồ với Bắc Giang – Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác”
 
Thực hiện kế hoạch số 87 – KH/HU, ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Huyện ủy Lạng Giang kế hoạch Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Bắc Giang – Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác”.
Thực hiện kế hoạch số 828/HK-SGD&ĐT, ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Giang kế hoạch Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Bắc Giang – Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác”.
Trường THPT Lạng Giang số 2 xây dựng kế hoạch triển khai như sau:
I. MỤC ĐÍCH
          - Phát động cuộc thi nhằm tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh trong toàn trường, qua đó thể hiện tình cảm, sự hiểu biết sâu sắc của cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh với công lao của Bác với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, với nhân dân Bắc Giang, nhất là qua những lần Bác về thăm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
          - Thông qua cuộc thi đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng đối với cán bộ giáo viên và học sinh.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG CUỘC THI
  1. Đối tượng dự thi.
- Học sinh đang học tại trường THPT Lạng Giang số 2
- 100% cán bộ, giáo viên trường THPT Lạng Giang số 2
  1. Hình thức: Thi viết
  2. Nội dung.
Bài dự thi phải là tác phẩm chưa được công bố ở bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào, người dự thi trả lời 05 câu hỏi do Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành, đồng thời viết về một tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
4. Cơ cấu giải thưởng:
Ban tổ chức cuộc thi cấp Tỉnh lựa chọn trao thưởng cho 66 cá nhân có bài dự thi đạt chất lượng cao, cụ thể như sau.
- 01 giải đặc biệt  5 000 000 đồng
- 05 giải nhất, mỗi giải  3 000 000 đồng
- 10 giải nhì, mỗi giải  2 000 000 đồng
- 20 giải ba, mỗi giải  1 000 000 đồng
- 30 giải khuyến khích, mỗi giải  500 000 đồng
5. Quy định về bài dự thi:
Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, hình thức thi viết tay, hoặc đánh máy vi tính rõ ràng, sạch đẹp, bài dự thi trả lời đúng các câu hỏi, ngắn gọn, súc tích, khuyến khích những bài dự thi có tranh ảnh và các tài liệu minh họa kèm theo (Bài dự thi không quá 100 trang khổ A4 bao gồm cả ảnh và các tài liệu minh họa kèm theo)
Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ, tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, Email.
Bài dự thi không được sao chép, photocpy dưới mọi hình thức
Tài liệu sử dụng trong bài dự thi phải đảm bảo chính xác theo các sách, báo cáo đã phát hành:
+ Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia - sự thật, Hà Nội, 2011
+ Sách “ Bác Hồ với Bắc Giang, Bắc Giang với Bác Hồ”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang, xuất bản năm 2013
+ Số liệu về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội … trong các báo cáo đã ban hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh …
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  1. Đoàn thanh niên và GVCN lớp.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, giáo viên và học sinh nâng cao nhận thức và ý nghĩa của cuộc thi
- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, thu bài, tổng hợp kết quả báo cáo với Ban tổ chức cuộc thi cấp trường.
2. Nhóm chuyên môn Lịch sử.
 - Phân công giáo viên bộ môn xây dựng đề cương theo câu hỏi (Hoàn thành chậm nhất ngày 15/10/2014)
 - Làm cố vấn, hướng dẫn, đồng thời giúp học sinh tiếp cận các tư liệu để viết bài tham gia dự thi, lựa chọn bài tham gia dự thi cấp tỉnh và Trung ương.
3.Thời gian nộp bài.
- Đối với học sinh: Các lớp thu bài và nộp về phòng Đoàn thanh niên chậm nhất thứ bảy, ngày 17/01/2015  (Nộp đồng chí Khổng Hồng Phong)
- Đối với cán bộ giáo viên: thứ bảy, ngày 17/01/2015  (Nộp đồng chí TTCM, TTCM kiểm tra và nộp lại cho Đàm Văn Quý – Phó hiệu trưởng)
IV. CÂU HỎI CUỘC THI.
Câu 1: Bạn hãy cho biết, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bao nhiêu lần về thăm Bắc Giang ? Bối cảnh lịch sử, ý nghĩa những lần Người về thăm ?
Câu 2: Trong một dịp về thăm tỉnh, Bác huấn thị “…. Muốn thật sự đoàn kết thì phải có dân chủ thực sự trong Đảng. Phải thường xuyên nghiêm chỉnh phê bình và thật thà tự phê bình để giúp nhau sữa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, để cùng nhau tiến bộ. Làm cách mạng thì phải có đúng, có sai. Cố nhiên đúng phải là chính, sai là phụ. Có sai thì chúng ta giúp nhau kiên quyết sữa chữa và cùng nhau hăng hái tiến lên”. Bạn hãy cho biết câu nói trên của Bác nói ở đâu ? Vào thời gian nào ? Ý nghĩa của câu nói đó và liên hệ với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay ?
Câu 3: Trong bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ, chiến sỹ tỉnh Hà Bắc, Bác Hồ từng căn dặn: “Tỉnh ta có một vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị và quân sự … Có nhiều của cải thiên nhiên như gỗ, mỏ than, mỏ đồng, vv … Đồng bào tỉnh ta lao động cần cù và có truyền thống anh dũng trong những năm tháng cách mạng và khảng chiến. Thế là Hà Bắc người đông, đất rộng, của nhiều, có điều kiện để trở thành một tỉnh giàu mạnh”. Bạn hãy cho biết câu nói trên của Bác nói ở đâu ? Vào thời gian nào ? Ý nghĩa của câu nói đó ?
Câu 4: Thực hiện lời huấn thị của Bác, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đạt được những thành tựu gì, nhất là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ? Bạn sẽ làm gì để góp phần xây dựng Bắc Giang trở thành một tỉnh giàu mạnh ?
Câu 5: Bạn hãy viết về một tấm gương người tốt, việc tốt hoặc một tập thể tiêu biểu ở địa phương, cơn quan, đơn vị thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang mà bạn biết trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Số lượng không quá 1 500 từ)
Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Bắc Giang – Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác” của trường THPT Lạng Giang số 2, BGH đề nghị Đoàn thanh niên và yêu cầu các đồng chí cán bộ giáo viên và học sinh căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc gặp đồng chí Quý để trao đổi trực tiếp./.
 
Nơi nhận
- Phòng CTHSSV – Sở GD&ĐT (b/c);
- Đoàn TN (phối hợp);
- CBGV và HS (thực hiện);
- Lưu: LĐ, VT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 ĐÀM VĂN QUÝ
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Mới nhất


Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Thống kê

  • Đang truy cập: 31
  • Khách viếng thăm: 29
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 2481
  • Tháng hiện tại: 245497
  • Tổng lượt truy cập: 12180993
Facebook Messenger