Thông báo xét tuyển dụng giáo viên năm 2016

Đăng lúc: Thứ tư - 06/07/2016 15:25
Ngày 04/7/2016, Hội đồng tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2016 ban hành kế hoạch xét tuyển dụng giáo viên năm 2016, theo đó một số thông tin cơ bản về tuyển dụng giáo viên năm 2016 tỉnh Bắc Giang cụ thể như sau:
1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự xét tuyển: Người tham gia đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

1.1. Người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi học chuyên nghiệp; người tỉnh ngoài kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nhập hộ khẩu trước ngày đăng thông báo tuyển dụng. Trường hợp người hộ khẩu ngoài tỉnh phải có trình độ tiến sỹ đúng chuyên ngành cần tuyển. 

Riêng giáo viên mầm non, người có hộ khẩu thường trú (trước khi học chuyên nghiệp) ở huyện, thành phố nào thì nộp hồ sơ tại huyện, thành phố đó; trường hợp kết hôn với người có hộ khẩu ở huyện, thành phố có chỉ tiêu tuyển dụng thì phải nhập khẩu về huyện, thành phố trước ngày đăng thông báo tuyển dụng.

1.2. Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên. 

1.3. Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng đào tạo đúng theo tiêu chuẩn của ngạch giáo viên cần tuyển.

1.4. Về trình độ, chuyên ngành: 

- Giáo viên mầm non: Người đã tốt nghiệp sư phạm giáo dục mầm non trình độ Cao đẳng trở lên hoặc trình độ Trung cấp sư phạm mầm non hệ chính quy (không tuyển thí sinh học văn bằng hai hoặc học chuyên môn 1 năm). 

- Giáo viên khối tiểu học (không tuyển thí sinh học hệ liên thông): Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành sư phạm hệ chính quy, có chuyên ngành đúng với chuyên ngành cần tuyển; riêng giáo viên Tiếng Anh người tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành Tiếng Anh có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được đăng ký dự tuyển. 

- Giáo viên khối THCS (không tuyển thí sinh học hệ liên thông): Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm hoặc Đại học sư phạm trung học cơ sở hệ chính quy có chuyên ngành đúng với chuyên ngành cần tuyển. Các môn Tin học, Tiếng Anh, Thể dục tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành sư phạm; riêng môn Tiếng Anh tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành Tiếng Anh có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được đăng ký dự tuyển. 

- Giáo viên khối THPT và giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: Những người tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm, trình độ đại học hệ chính quy đúng với chuyên ngành cần tuyển (không tuyển học liên thông, đại học hệ Trung học cơ sở).

- Giáo viên các trường chuyên nghiệp: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy (không tuyển thí sinh  học hệ liên thông) đúng chuyên ngành cần tuyển và đảm bảo các yêu cầu trong cột ghi chú tại biểu mẫu kèm theo.

* Những môn đào tạo ghép chỉ được nộp hồ sơ vào chuyên ngành đào tạo 70%; riêng giáo viên Tiếng Anh nếu trúng tuyển sau khi hoàn thành thời gian tập sự, thì phải có chứng chỉ đạt chuẩn bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương bậc B2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu) đối với giáo viên khối Tiểu học, THCS; có chứng chỉ đạt chuẩn bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương bậc C1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu) đối với giáo viên khối THPT.

 1.5. Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

1.6. Không trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Đối tượng không được đăng ký dự xét tuyển đợt này: 

Những người đã có quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ đang công tác trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh Bắc Giang.

2. Số lượng, cơ cấu tuyển dụng: Tổng số tuyển dụng 603 chỉ tiêu, trong đó:

2.1. Giáo viên mầm non các huyện, thành phố: 81 chỉ tiêu, gồm:

- Huyện Yên Thế: 09 chỉ tiêu;   - Huyện Tân Yên: 07 chỉ tiêu;

- Huyện Lục Ngạn: 38 chỉ tiêu; - Huyện Việt Yên: 16 chỉ tiêu;

- TP Bắc Giang: 11 chỉ tiêu.

2.2. Giáo viên khối tiểu học các huyện: 256 chỉ tiêu, gồm:

- Huyện Yên Thế: 15 (giáo viên văn hóa 05, Tin học 02, 

Tiếng Anh 06, Thể dục 02);

- Huyện Tân Yên: 43 (giáo viên văn hóa 28, Tiếng Anh 15);

- Huyện Việt Yên: 24 (giáo viên văn hóa 17, Tiếng Anh 07);

- Huyện Hiệp Hòa: 26 (giáo viên văn hóa 20, Tin học 02, 

Tiếng Anh 02, Thể dục 02);

- Huyện Yên Dũng: 36 (giáo viên văn hóa 24, Tiếng Anh 12);

- Huyện Lục Nam: 24 (giáo viên văn hóa 10, Tiếng Anh 14);

- Huyện Lạng Giang: 24 (giáo viên văn hóa 22, Tin học 02);

- Huyện Lục Ngạn: 64 (giáo viên văn hóa 42, Tin học 6, 

Tiếng Anh 12, Thể dục 04). 

2.3. Giáo viên THCS: 181 chỉ tiêu, gồm:

- Ngữ văn:                  31                   - Toán:              54

- Lịch sử:                    09                   - Vật lý:             07

- Địa lý:                      15                   - Hóa học:         07

- Giáo dục công dân:   05                   - Sinh học:         05

- Thể dục:                  19                   - Tin học:          08

- Tiếng Anh:              18                   - Công nghệ:       03.

2.4. Giáo viên khối THPT và giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: 65 chỉ tiêu, gồm:

- Ngữ văn:                  09            - Toán:                             12

- Địa lý:                      04            - Vật lý:                            06

- Sinh học:                  07            - Hóa học:                         07

- Thể dục - GDQP:     03            - Tin học:                          04

- Tiếng Anh:               10            - Kỹ thuật công nghiệp:      03.

2.5. Giáo viên khối các trường chuyên nghiệp: 20 chỉ tiêu (có cơ cấu, chuyên ngành chi tiết đính kèm theo Kế hoạch được công khai trên trang điện tử Sở Nội vụ).

3. Điểm ưu tiên trong xét tuyển

3.1. Đối tượng được cộng 20 điểm: 

Những người là con đẻ của: liệt sĩ; thương binh hạng 1; bệnh binh hạng 1.

3.2. Đối tượng được cộng 10 điểm: 

- Những người là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh các hạng còn lại; người hưởng chính sách như thương binh; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động.

- Những người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (đã có quyết định trợ cấp thường xuyên).

- Người được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định học cử tuyển.

* Người dự xét tuyển có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm thuộc diện ưu tiên cao nhất.

4. Nội dung tính điểm trong xét tuyển 

Nội dung tính điểm xét tuyển gồm: Kết quả học tập ở trường chuyên nghiệp và điểm kiểm tra sát hạch, cụ thể:

4.1. Điểm kết quả học tập:

- Điểm học tập đối với trình độ đại học, cao đẳng là điểm trung bình chung học tập (theo Điều 13, Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006); đối với trình độ trung cấp là điểm trung bình chung tích lũy của tất cả các học phần trong chương trình đào tạo (theo Quy chế Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT) của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1. 

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các điểm thi tốt nghiệp (không tính môn điều kiện: Như môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...; không tính theo số đơn vị học trình) hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1. 

Trường hợp học tín chỉ thì điểm học tập cũng là điểm tốt nghiệp; căn cứ thang điểm 4 để quy đổi sang thang điểm 100. Nếu bảng điểm của người học tín chỉ đồng thời ghi thang điểm 10 và thang điểm 4 thì chỉ căn cứ thang điểm 4 để quy đổi.

Điểm học tập, điểm tốt nghiệp được tính đến hai chữ số thập phân.

4.2. Điểm kiểm tra sát hạch được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2. Thí sinh phải làm một bài phỏng vấn (trả lời trực tiếp trên phiếu trắc nghiệm), nội dung kiến thức gồm: 20% kiến thức về quản lý nhà nước và 80% kiến thức về chuyên môn. 

Riêng các chỉ tiêu tuyển dụng vào các trường chuyên nghiệp gồm: Trường Cao đẳng Nghề Bắc Giang, Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn và Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự, Trường Trung cấp Văn hóa, thể thao và Du lịch có Quy chế sát hạch do Nhà trường ban hành và phải niêm yết công khai tại địa điểm bán, nhận hồ sơ.

Tài liệu tham khảo kiểm tra sát hạch, gồm: 

- Kiến thức quản lý nhà nước: Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 năm 2005; Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005.

- Kiến thức chuyên môn: 

+ Giáo viên mầm non: Chương trình giáo dục mầm non và hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (danh mục tài liệu tham khảo kèm theo Kế hoạch được công khai trên trang điện tử Sở Nội vụ). 

+ Giáo viên tiểu học: Sách giáo khoa chương trình tiểu học các môn ứng với từng chuyên ngành cần tuyển.

+ Giáo viên khối THCS: Sách giáo khoa chương trình THCS của các môn tương ứng với ngành cần tuyển.

+ Giáo viên khối THPT và giáo dục thường xuyên: Sách giáo khoa chương trình THPT của các môn tương ứng với ngành cần tuyển.

+ Giáo viên các trường chuyên nghiệp (biểu chi tiết kèm theo Quy chế).

4.3. Tổng điểm xét tuyển:

Tổng số điểm tính xét tuyển bao gồm: Điểm học tập tính hệ số 1, điểm tốt nghiệp tính hệ số 1, điểm kiểm tra sát hạch tính hệ số 2 và điểm ưu tiên theo Kế hoạch này (nếu có).

5. Xác định người trúng tuyển

5.1. Người trúng tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của vị trí dự tuyển; có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm kiểm tra sát hạch, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên. 

5.2. Thứ tự xác định người trúng tuyển: 

+ Giáo viên mầm non: 

- Ưu tiên tuyển trước người tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non hệ chính quy (không liên thông) loại xuất sắc, loại giỏi; 

- Đối tượng còn lại tính theo thứ tự tổng điểm xét tuyển từ cao xuống thấp.

+ Giáo viên tiểu học, THCS: Tính theo thứ tự tổng điểm xét tuyển từ cao xuống thấp.

+ Giáo viên khối THPT và giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giáo viên các trường chuyên nghiệp: 

- Tuyển trước những người có bằng tiến sĩ; 

- Đối tượng còn lại tính theo thứ tự tổng điểm xét tuyển từ cao xuống thấp.

5.3. Xác định trúng tuyển: Trên cơ sở thứ tự xác định người trúng tuyển (Quy định tại khoản 6.2, mục II của Kế hoạch), lần lượt tính từ người có tổng số điểm xét tuyển (Quy định tại khoản 5.3, mục II của Kế hoạch) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm cần tuyển. 

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm kiểm tra sát hạch cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm kiểm tra sát hạch bằng nhau thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: Người có trình độ cao hơn; người có diện ưu tiên cao hơn; người dân tộc thiểu số; Đội viên thanh niên xung phong; Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; người dự tuyển là nữ; người có điểm học tập cao hơn; người cao tuổi hơn. Nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

6. Hồ sơ và lệ phí xét tuyển

6.1. Hồ sơ dự tuyển:

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải nộp 02 hồ sơ. Hồ sơ dự tuyển của thí sinh do Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất phát hành, bao gồm:

- Đơn dự tuyển (theo mẫu quy định);

- Có đủ bản photocopy các văn bằng và bảng điểm kết quả học tập đúng với yêu cầu của ngạch dự tuyển; 

- Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do đơn vị y tế có thẩm quyền từ cấp huyện, thành phố trở lên (mẫu theo quy định);

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) bản sao để nộp, khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra; người ở tỉnh ngoài kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang hoặc những người nộp hồ sơ giáo viên mầm non ở địa phương khác kết hôn với người có hộ khẩu thường trú tại huyện, thành phố có chỉ tiêu tuyển dụng phải nộp bản sao đăng ký kết hôn, giấy di chuyển hộ khẩu của cơ quan Công an (nơi đi, nơi đến) và sổ hộ khẩu;

Thí sinh phải chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình, nếu cố tình khai sai sự thật phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

6.2. Lệ phí:

- Lệ phí kiểm tra sát hạch 120.000 đồng/thí sinh (sơ tuyển 20.000 đồng, sát hạch chuyên môn 100.000 đồng);

- Hồ sơ: 15.000 đồng/bộ.

7. Thời gian, địa điểm

 - Hội đồng xét tuyển thông báo công khai: Từ ngày 04/7 đến ngày 08/7/2016.  

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 07/7/2016 đến hết ngày 22/7/2016.

* Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính tại các địa điểm sau:

+ Tại Phòng Nội vụ các huyện, thành phố đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào khối giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, THCS của huyện, thành phố đó. 

+ Tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào khối THPT - giáo dục thường xuyên.

+ Tại Phòng Tổ chức - Hành chính các trường chuyên nghiệp có chỉ tiêu cần tuyển.

- Các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường chuyên nghiệp bàn giao danh sách kèm theo hồ sơ của các thí sinh đăng ký dự xét tuyển đã qua sơ tuyển về Sở Nội vụ trước ngày 26/7/2016 để thẩm định.

- Tổ chức kiểm tra sát hạch ngày 14/8/2016 tại trường THPT Ngô Sĩ Liên (thời gian, địa điểm cụ thể được thông báo trên trang điện tử của Sở Nội vụ trước khi thi 10 ngày, tại địa chỉ http://sonoivu.bacgiang.gov.vn).

- Hội đồng thông qua kết quả xét tuyển và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả xét tuyển trong tháng 8/2016.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì vướng mắc liên hệ với Sở Nội vụ; Điện thoại: (0240) 3554.908 để được giải đáp.


Nguồn tin: Sở GD-ĐT Bắc Giang
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Thống kê

  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 6619
  • Tháng hiện tại: 101181
  • Tổng lượt truy cập: 12559175
Facebook Messenger