Kế hoạch phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của trường THPT Lạng Giang số 2 năm 2021

Đăng lúc: Thứ hai - 25/01/2021 20:12
Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng, công văn 4145/BGDĐT-TTr ngày 24/8/2016 của Bộ GD&ĐT về việc nâng cao chất lượng Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Kết luận số 21-KH/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa (XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết số 109-NQ/TU, ngày 04/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 6/KH-SGDĐT ngày 19/01/2021 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Trường THPT Lạng Giang số 2 xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.
     SỞ GD & ĐT BẮC GIANG                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 2                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
           Số: 19/KH-THPTLG2                                                                  Lạng Giang, ngày 25  tháng 01 năm 2021
 
 
KẾ HOẠCH
Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của trường THPT Lạng Giang số 2 năm 2021
 
          Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng, công văn 4145/BGDĐT-TTr ngày 24/8/2016 của Bộ GD&ĐT về việc nâng cao chất lượng Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Kết luận số 21-KH/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa (XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết số 109-NQ/TU, ngày 04/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 6/KH-SGDĐT ngày 19/01/2021 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Trường THPT Lạng Giang số 2 xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  năm 2021 như sau:     
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
  1. Mục đích
         - Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí.
         - Nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và quyết tâm của cán bộ, viên chức, lao động và học sinh trong toàn trường đối với việc phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm trong nhà trường.
         - Ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lí kịp thời các hành vi tham nhũng trong nhà trường, bảo đảm mọi hoạt động trong nhà trường đều công khai minh bạch, góp phần sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển giáo dục. Qua đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng với chính quyền.
          2. Yêu cầu
          - Cụ thể hóa các quy định của pháp luật về PCTN phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Thực hiện nhiệm vụ, biện pháp chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được tiến hành đồng bộ từ lãnh đạo nhà trường đến cán bộ, viên chức, lao động. Gắn nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
          - Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Lồng ghép việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong nhà trường.
         - Phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, trường học; tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
          II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:
  1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt nội dung phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ, công chức, viên chức.
          Phối hợp lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung Chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng trong các buổi họp cơ quan, các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, phối hợp trong việc thực hiện các phong trào thi đua. Có hình thức động viên khen thưởng nêu gương những cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền và phát hiện phòng chống tham nhũng, có biện phát phê bình những các nhân không nghiêm túc trong thực hiện và xử lý các cá nhân vi phạm.
          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; Nghị quyết Trung ương 4 khóa Xi, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Triển khai thực hiện tốt Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.
  1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, tào tạo. Đảm bảo đúng quy định về số tiết, kế hoạch lên lớp có chất lượng, hiệu quả trong việc giáo dục học sinh.
        3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong phòng, chống tham nhũng lãng phí
        Nêu cao tính tiền phong gương mẫu, có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của Đảng và Nhà nước và các chương trình kế hoạch của cấp trên. Duy trì nghiêm túc chế độ làm việc; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện tốt việc kê khai tài sản, thu nhập. Thực hiện tốt Quy định trách nhiệm nêu gương, quy định những điều đảng viên không được làm, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí.
      4. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai minh bạch đối với cơ sở giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT: Công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản; Công khai, minh bạch trong quản lí dự án, đầu tư xây dựng. Công khai, minh bạch về tài chính và sử dụng ngân sách nhà nước, các định mức tiêu chuẩn, quy định của nhà trường; Công khai, minh bạch CSVC nhà trường; Công khai, minh bạch đội ngũ CB, giáo viên, nhân viên nhà trường; Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại nhà trường; Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ và kê khai tài sản; Công khai các quy định đảm bảo quyền và lợi ích học sinh. Để thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch các lĩnh vực công tác của nhà trường, các  tổ chức trong trường cần tiếp tục rà soát để thống nhất và công khai quy trình, thủ tục giải quyết; bảo đảm hợp lí, hạn chế tình trạng lợi dụng sơ hở để vụ lợi các nhân hoặc gây thất thoát, lãng phí.
        - Về phòng chống tham nhũng: Thực hiện công tác tuyển sinh đúng quy chế hiện hành. Việc cho điểm, đánh giá  học sinh thường xuyên và định kỳ, thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Về quản lí cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ: tập trung rà soát việc thực hiện thông tư 19/2015/TT-BGD&ĐT ngày 24/10/2015 của Bộ giáo dục & Đào tạo về quản lí và sử dụng cấp phát văn bằng, chứng chỉ. Công khai quy trình, thủ tục xét thi đua khen thưởng, xét tặng các danh hiệu cho cán bộ, viên chức, lao động.
          - Về thực hành tiết kiệm chống lãng phí:      
 Thực hiện quản lí, sử dụng  ngân sách theo quy định của luật ngân sách; Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy định các khoản chi: hội nghị, tiếp khách, lễ kỷ niệm, đi công tác, sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, mua sách báo, tạp chí… Xây dựng cơ cấu đội ngũ, phân công CBVC, người lao động theo quy định, đúng người, đúng việc. Quản lí, sử dụng văn phòng làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc. Đặc biệt chú ý sử dụng, bảo quản máy tính, máy chiếu, thiết bị và đồ dung giảng dạy. Quản lí và sử dụng đất đai của trường đúng mục đích, hiệu quả.
          5. Đẩy mạnh cải cách hành chính: Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc,  kế hoạch thực hiện kỷ cương- kỷ luật hành chính, quy định cụ thể chức trách từng vị trí công tác; đặc biệt chú ý trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị. Cụ thể hóa quy tắc ứng xử nghề nghiệp của nhà giáo, đảm bảo phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của nhà trường.
         6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong phát hiện xử lí vi phạm pháp luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
            Thực hiện tốt các buổi tiếp dân, kết hợp với hòm thư góp ý để phát hiện kịp thời những hiện tượng tham nhũng, lãng phí.
           7. Phát huy vai trò của đoàn thể:
           Phối hợp với Công đoàn:  Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân hoạt động đúng quy định của pháp luật. 
            Vận động CB,VC, người lao động  thực hiện tốt cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
            Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Thông qua tuần sinh hoạt  chính trị đầu năm, các hoạt động ngoại khóa tiến hành lồng ghép với việc tuyên truyền, giáo dục sinh viên, ý thức tiết kiệm điện, nước, giữ gìn bảo vệ tài sản công; ý thức trung thực và có thái độ ứng xử đúng đắn, tránh những biểu hiện gian dối trong học tập và thi cử.
           III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:   
            1. Phát động toàn thể cán bộ, giáo viên,  học sinh đóng góp ý kiến về biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị.
           2. Gắn việc tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn trường. Tập trung chỉ đạo nâng cao ý thức cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư.
            3. Gắn việc thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí với xét các danh hiệu thi đua cuối năm.
          4.  Xử lí nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm hoặc lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ.
            5. Thực hiện tốt chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Sở Giáo dục& Đào tạo Bắc Giang. 
         Trên đây là Kế hoạch phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của trường THPT Lạng Giang số 2 năm 2021. Trong quá trình thực hiện, nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật những chỉ đạo của Sở GD&ĐT, UBND tỉnh, UBND Huyện để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021./.
 
      
       Nơi nhận:                                                                  
         - Sở GD&ĐT (để báo cáo);
         - Các tổ chức trong trường (để t/h)
         - Lưu: VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Trịnh Thu Huyền

Tác giả bài viết: Trịnh Thu Huyền
Nguồn tin: Trường THPT Lạng Giang số 2
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Mới nhất


Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Thống kê

  • Đang truy cập: 49
  • Khách viếng thăm: 40
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 3769
  • Tháng hiện tại: 200812
  • Tổng lượt truy cập: 15097285
Facebook Messenger